Dk5 og emneord

Dk5 og emneord crp tir, 05/01 2016 - 08:18

DK5. Rettelser/tilføjelser til 2012-udgaven.2017

DK5. Rettelser/tilføjelser til 2012-udgaven.2017 hah tor, 26/01 2017 - 10:16

26. januar 2017

Fra og med bogfortegnelsens uge 201701 tages Rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2017. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

Der er ganske få ændringer i år. Overskriften til 37.16 er ændret til ”Sundhed i skolen”, og noten er præciseret i forhold til 61.39 Børns sundhed. Der er hverken nyoprettede eller nedlagte grupper i år.

Endvidere har der været mindre opstramninger og præciseringer af praksis i andre noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ganske få ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2017

 

Spørgsmål og kommentarer

Birgit Gøtterup, bg@dbc.dk 

Emneord. Definitioner af musikemneord

Emneord. Definitioner af musikemneord crp fre, 15/01 2016 - 11:13

2008

Fra efteråret 2008 indgik musikemneord i emneordsbasen.

Intentionen var i den forbindelse, at der skulle udarbejdes definitioner på genrer, anvendelse mv. for en række ord.

Der er nu udarbejdet ca.100 definitioner, hvilket svarer til en tiendedel af musikemneordene. Fremover vil der blive udarbejdet definitioner ved oprettelsen af nye emneord. Det retrospektive arbejde vil også fortsætte i den grad, behovet skønnes at være til stede.

Ved de mere udførlige definitioner tilføjes der i mange tilfælde også noter om centrale kunstnere. Derudover tilføjes flere "se"- og "se-også"-henvisninger.

Vi håber, disse tiltag vil kunne optimere brugen af DBC's musikemneord og bidrage til endnu mere konsistens.

Kontakt

Simon Ørregaard

Emneord. Skønlitterære genrer -nye definitioner

Emneord. Skønlitterære genrer -nye definitioner crp tor, 14/01 2016 - 10:52

29. januar 2009

De skønlitterære genrer fantasy, fantastiske fortællinger, eventyr og eventyrlige fortællinger har fået deres defintioner revideret.

De nye definitioner fremgår af emneordsbasen. Nedenfor er en oversigt over de nye formuleringer.

En bog kan ikke tildeles flere af de følgende genrer. Man må vælge den genre der er væsentligst og gennemgående for bogen. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

Fantasy

Note:

Genre. Personerne agerer i et mytologisk, tidsløst univers,
hvor kampen mellem det gode og det onde er fremherskende. Det er
befolket med sære typer og overnaturlige væsener som f.eks drager, dæmoner, troldmænd. Handlingen kan udspille sig såvel i en fortid som i en fremtid. Dungeons and dragons univers

Se også:

fantastiske fortællinger

eventyrlige fortællinger

Fantastiske fortællinger

Note:

Genre. Universet er en blanding af fantasi og virkelighed. Der vendes op og ned på hverdagens hændelser og hændelserne i den

overnaturlige verden. Genren har flere realitetslignende træk end fantasy. Genrens motiver kan være inspireret af eventyr og myter, men i eventyrets verden forekommer overnaturlige begivenheder som en selvfølgelighed. Figurerne i fantastiske fortællinger er tvetydige
Se også:

fantasy
eventyrlige fortællinger

Eventyr

Note:

Genre. Såvel de klassiske eventyr (folke- og kunsteventyr) som moderne fortællinger, der er opbygget efter eventyrets grundregler

Eventyrlige fortællinger

Note:

Genre. Bredere end "eventyr", ofte en fantasiverden, der indgår i et univers der har bibeholdt nogle af eventyrets træk.
Genren kan også bruges ved fortællinger der tager læseren med på en rejse ofte med en helt eller heltinde der skal overvinde en række farefulde forhindringer

Brugt for:

eventyrromaner
Se også:
fantasy
fantastiske fortællinger

 

Vejledning i indeksering af faglitteratur. Ny udgave

Vejledning i indeksering af faglitteratur. Ny udgave crp tor, 14/01 2016 - 10:43

Indeksering af faglitteratur forklarer og illustrerer DBC's faglitterære indekseringspraksis.

Den tidligere udgaves skelnen mellem emneord med eller uden autoritetsposter og beskrivelsen af oprettelse af autoritetsposter er taget ud af den nye vejledning.

Med hensyn til ændring i måden at indeksere på er den mest omfattende ændring sket på målgruppeområdet (afsnit 5.8).

Herudover er der kun tale om mindre ændringer og justeringer i principperne for tildeling af emneord.

2010-versionen udkommer udelukkende i elektronisk form.

Adgang til indekseringsvejledningen er gratis. Gå til Vejledning i Indeksering af faglitteratur (pdf)

Kontakt

Per Nonboe

Ændringer ved angivelse af målgruppe

Ændringer ved angivelse af målgruppe crp tor, 14/01 2016 - 10:47

2009

Fra og med mandag den 5.10. 2009 ændrer DBC praksis.

Baggrund

Målgrupper har hidtil været angivet flere steder i posten: I nogle tilfælde som note i 517, i andre som materialevalgsnote (felt 991) og endelig som emneord i felt 666 *u.

Dertil kommer, at posten i nogle tilfælde har indeholdt de samme oplysninger både som note og emneord.

Målgruppeemneord har hidtil været tildelt restriktivt, dvs. kun i forbindelse med en ”overraskelse”. Eksempelvis har en lærebog i matematik ikke fået emneordet for matematikundervisning, hvis oplysningen fremgik af titel eller andet i posten.

Denne praksis har understøttet brugernes behov for at udvælge materiale i et søgesæt men er ikke hensigtsmæssig til deciderede søgeformål.

Formålet med at indføre ny praksis på området er derfor at

- Tildele kontrollerede emneord til brug for søgning på målgrupper

- Undgå ”søgefælder” for brugerne ved søgning på målgrupper

- Opstille klare regler for tildeling af målgruppeemneord

Ny indekseringspraksis

Overordnet angives målgruppe, hvis en specifik målgruppe fremgår af materialet eller af medfølgende materiale.

Målgruppen angives som kontrolleret emneord.

Kun når en målgruppe ikke kan udtrykkes kort og dækkende i form af et eller flere 666-målgruppeemneord formuleres en note i felt 517, fx ”Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien”.

Målgruppeoplysningerne i 991 (materialevalgsnote) gives ikke længere.

Materialer beregnet til undervisningsbrug

For indeksering af faglitteratur generelt se DBC's vejledning Indeksering af faglitteratur (kræver abonnement)

Folkeskolen

Materialer til folkeskolen får altid emneordet for folkeskolen kombineret med eventuelle klassetrin – fx:

666 00 *u for folkeskolen

666 00 *u for 4. klasse

666 00 *u for 5. klasse

666 00 *u for 6. klasse

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag- fx

666 00 *u for historieundervisning

De gymnasiale uddannelser

Materialer til de gymnasiale uddannelser får altid emneordet for gymnasiale uddannelser kombineret med de enkelte gymnasiale uddannelser.

For de enkelte gymnasiale uddannelser bruges fast følgende termer:

for stx

for hf

for hhx

for htx

Et materiale der henvender sig til enkelte eller flere af de gymnasiale uddannelser, fx stx og hf, vil få målgruppeemneordene:

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for hf

Et materiale beregnet for alle gymnasiale uddannelser vil udover for gymnasiale uddannelser få alle de enkelte gymnasiale uddannelser som målgruppeemneord: for gymnasiale uddannelser, for stx, for hf, for hhx, for htx.

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag, fx

666 00 *u for historieundervisning.

De gymnasiale uddannelser er ikke opdelt på klassetrin, men de enkelte fag er niveaudelte. Der gives målgruppeemneord på niveau. Fx vil materiale beregnet til undervisning i kemi på A-niveau i gymnasiet få

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for kemiundervisning

666 00 *u for A-niveau

Andre uddannelsesniveauer

For materialer, der retter sig mod studerende ved uddannelser til primært én profession eller i et bestemt fag angives målgruppeemneordet som navnet på uddannelsen i ubestemt entalsform, fx for arkitektuddannelse, for sygeplejerskeuddannelse, for automekanikeruddannelse

Aldersgrupper og niveau

På børnelitteratur angives den aldersgruppe, som materialet henvender sig til, dog højst 16 år.

Hidtil har denne oplysning fremgået af en note (517 *aFra 11 år)

Fremover angives oplysningen som et aldersinterval formateret som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

Denne formateringsmetode gør søgning på enkelte aldre i intervallet muligt (fx for 12 år) såfremt det anvendte søgesystem indrettes herpå.

Hvis materialet kræver formidling, kan aldersangivelsen kombineres hermed fx formidling for 10-12 år.

Aldersangivelsen kan også kombineres med materialets anvendelighed til såvel formidling for mindre børn som selvlæsning af større børn. Emneordet ”selvlæsning for …” anvendes kun i denne kombination:

666 00 *u formidling for 5-8 år

666 00 *U for 9-12 år*u selvlæsning for 9-12 år

Deciderede undervisningsmaterialer får ikke alder, men kun klassetrin som emneord.

Se også DBC's Indeksering af skønlitteratur afsnit 5.5 (kræver abonnement).

Implementering

Når den nye indekseringspraksis træder i kraft mandag den 5.10. vil den også gælde for nye udgaver og oplag (på såvel faglitteratur som børneskønlitteratur)

Der vil i tilknytning til indførelsen af ny indekseringspraksis på målgrupperområdet blive lavet masserettelser på såvel DBC- som decentrale emneord, og henvisninger fra tidligere anvendte termer vil blive oprettet, fx for sygeplejestuderende brug for sygeplejerskeuddannelse.

Fra og med mandag den 5.10. 2009 ændrer DBC praksis.

Baggrund

Målgrupper har hidtil været angivet flere steder i posten: I nogle tilfælde som note i 517, i andre som materialevalgsnote (felt 991) og endelig som emneord i felt 666 *u.

Dertil kommer, at posten i nogle tilfælde har indeholdt de samme oplysninger både som note og emneord.

Målgruppeemneord har hidtil været tildelt restriktivt, dvs. kun i forbindelse med en ”overraskelse”. Eksempelvis har en lærebog i matematik ikke fået emneordet for matematikundervisning, hvis oplysningen fremgik af titel eller andet i posten.

Denne praksis har understøttet brugernes behov for at udvælge materiale i et søgesæt men er ikke hensigtsmæssig til deciderede søgeformål.

Formålet med at indføre ny praksis på området er derfor at

- Tildele kontrollerede emneord til brug for søgning på målgrupper

- Undgå ”søgefælder” for brugerne ved søgning på målgrupper

- Opstille klare regler for tildeling af målgruppeemneord

Ny indekseringspraksis

Overordnet angives målgruppe, hvis en specifik målgruppe fremgår af materialet eller af medfølgende materiale.

Målgruppen angives som kontrolleret emneord.

Kun når en målgruppe ikke kan udtrykkes kort og dækkende i form af et eller flere 666-målgruppeemneord formuleres en note i felt 517, fx ”Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien”.

Målgruppeoplysningerne i 991 (materialevalgsnote) gives ikke længere.

Materialer beregnet til undervisningsbrug

For indeksering af faglitteratur generelt se DBC's vejledning Indeksering af faglitteratur (kræver abonnement)

Folkeskolen

Materialer til folkeskolen får altid emneordet for folkeskolen kombineret med eventuelle klassetrin – fx:

666 00 *u for folkeskolen

666 00 *u for 4. klasse

666 00 *u for 5. klasse

666 00 *u for 6. klasse

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag- fx

666 00 *u for historieundervisning

De gymnasiale uddannelser

Materialer til de gymnasiale uddannelser får altid emneordet for gymnasiale uddannelser kombineret med de enkelte gymnasiale uddannelser.

For de enkelte gymnasiale uddannelser bruges fast følgende termer:

for stx

for hf

for hhx

for htx

Et materiale der henvender sig til enkelte eller flere af de gymnasiale uddannelser, fx stx og hf, vil få målgruppeemneordene:

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for hf

Et materiale beregnet for alle gymnasiale uddannelser vil udover for gymnasiale uddannelser få alle de enkelte gymnasiale uddannelser som målgruppeemneord: for gymnasiale uddannelser, for stx, for hf, for hhx, for htx.

Desuden gives skolefaget som målgruppeemneord, hvis materialet retter sig mod et bestemt fag, fx

666 00 *u for historieundervisning.

De gymnasiale uddannelser er ikke opdelt på klassetrin, men de enkelte fag er niveaudelte. Der gives målgruppeemneord på niveau. Fx vil materiale beregnet til undervisning i kemi på A-niveau i gymnasiet få

666 00 *u for gymnasiale uddannelser

666 00 *u for stx

666 00 *u for kemiundervisning

666 00 *u for A-niveau

Andre uddannelsesniveauer

For materialer, der retter sig mod studerende ved uddannelser til primært én profession eller i et bestemt fag angives målgruppeemneordet som navnet på uddannelsen i ubestemt entalsform, fx for arkitektuddannelse, for sygeplejerskeuddannelse, for automekanikeruddannelse

Aldersgrupper og niveau

På børnelitteratur angives den aldersgruppe, som materialet henvender sig til, dog højst 16 år.

Hidtil har denne oplysning fremgået af en note (517 *aFra 11 år)

Fremover angives oplysningen som et aldersinterval formateret som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

Denne formateringsmetode gør søgning på enkelte aldre i intervallet muligt (fx for 12 år) såfremt det anvendte søgesystem indrettes herpå.

Hvis materialet kræver formidling, kan aldersangivelsen kombineres hermed fx formidling for 10-12 år.

Aldersangivelsen kan også kombineres med materialets anvendelighed til såvel formidling for mindre børn som selvlæsning af større børn. Emneordet ”selvlæsning for …” anvendes kun i denne kombination:

666 00 *u formidling for 5-8 år

666 00 *U for 9-12 år*u selvlæsning for 9-12 år

Deciderede undervisningsmaterialer får ikke alder, men kun klassetrin som emneord.

Se også DBC's Indeksering af skønlitteratur afsnit 5.5 (kræver abonnement).

Implementering

Når den nye indekseringspraksis træder i kraft mandag den 5.10. vil den også gælde for nye udgaver og oplag (på såvel faglitteratur som børneskønlitteratur)

Der vil i tilknytning til indførelsen af ny indekseringspraksis på målgrupperområdet blive lavet masserettelser på såvel DBC- som decentrale emneord, og henvisninger fra tidligere anvendte termer vil blive oprettet, fx for sygeplejestuderende brug for sygeplejerskeuddannelse.

Kontakt

Per Nonboe

Tidligere års rettelser og ændringer i DK5

Tidligere års rettelser og ændringer i DK5 crp tor, 21/04 2016 - 08:25

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2015

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2015 crp tor, 14/01 2016 - 09:57

Fra og med bogfortegnelsens uge 201501 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2015. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

Der er ganske få ændringer i år. Det har været nødvendigt, at præcisere, at 39.8 også omfatter fritid i alm for børn og unge. Når der tales om i alm. er det altså i forhold til særlige fritidsinteresser, som sport og frimærker, som sættes under emne.

Der har været ønske om større opdeling af de nordvestafrikanske (ferie)øer. Det har vi løst ved at nedlægge grupperne for De Nordvestafrikanske Øer under geografi og historie og flytte øerne ind under det land, de hører til.

Dvs. at De Kanariske Øer, Fuerteventura og Tenerife fremover betragtes som enkelte lokaliteter i Spanien og der nyoprettes en gruppe til enkelte lokaliteter i Portugal, hvor så Madeira, Porto Santo og Azorerne placeres. Der er tilsvarende rettelser under historie.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2015 (pdf)

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2014

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2014 crp tor, 14/01 2016 - 10:12

Fra og med bogfortegnelsens uge 201401 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2014. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

I år har vi foretaget en række mindre rettelser og præciseringer af noterne. F.eks. opfattes pirateri  i vore dage som noget kriminelt og flyttes til 34.38. Dvs. at 65.99 fremover forbeholdes det historiske sørøveri og kapervæsen. Beredskab i alm. flytter til 61.49, forebyggelse af ulykker og ulykker i alm. Civilforsvaret, dvs. beskyttelse mod krigshandlinger sættes fortsat i 62.66.

Grupperne for flamsk litteraturhistorie, skønlitteratur og sprog nedlægges, da skriftsproget er lig med nederlandsk. Skånsk har hidtil været placeret som dansk dialekt, men vi må erkende, at det i almindelige opfattelse er en variant af svensk sprog. Endelig oprettes en gruppe til USA’s historie i det 21. århundrede, og 98.636 ændrer overskrift til 1946-1999.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2014 (pdf)

 

Spørgsmål og kommentarer

Birgit Gøtterup, bg@dbc.dk

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2013

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2013 crp tor, 14/01 2016 - 10:21

Fra og med bogfortegnelsens uge 201305 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2013. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser er tilgængelige i DK5 web.

I år har vi præciseret noterne i 07, så de enkelte grupper også indeholder mediernes netudgaver, vi har oprettet en ny gruppe 32.18 til islamisme og vi har samlet alle former for julemusik undtagen klassiske enkeltværker i gruppe 78.799.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2013 (pdf)

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2012

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2012 crp tor, 14/01 2016 - 10:25

I år publiceres årets rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven uden kumulering med årene 2008-2011, fordi et nyt hovedbind udgives i foråret 2012.

Fra og med bogfortegnelsens uge 201205 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2012

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar 2012.

I år har vi revideret sprogbrugen i gruppe 19, hvor edb er erstattet af IT, og der er kommet en underdeling af 19.639, således at det sociale net fremover sættes i 19.6393.

Vi har fortsat revisionen af sprogbrugen i gruppe 62 og 65, og nedlagt enkelte forældede grupper under 65.3.

Noten om skønlitteratur gruppe 82-88 er omskrevet og grupperet i afsnit, så det er blevet mere overskueligt.

Sydsudan er kommet til som nyt land under geografi 48.426 og historie 98.426. Israels historie i 98.22 har fået ændret overskriften, så den eksplicit også omfatter Palæstinas historie i alm. Der er oprettet en undergruppe til Vestbredden og Gazas historie efter 1967.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

 

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2011

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2011 crp tor, 14/01 2016 - 10:29

Fra og med bogfortegnelsens uge 201105 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af  DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2011, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser er tilgængelige i DK5 web.

I år har vi fortsat revisionen af 62 med gruppe 62.4. 37.33 og 37.34 er revideret, så de også omfatter de danske forhold i alm. hvorimod skoleadministration og lovgivning for enkelte skoleformer sættes i undergrupperne under 37.36.

Litauisk sprog er udskilt fra lettisk under såvel sprog, 89.86, som skønlitteratur, 88.76 og litteraturhistorie i 81.86.

64.102 Andre landes kogekunst i alm. underdeles geografisk fremover, så det er muligt at udskille de enkelte landes kogekunst.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010 crp tor, 14/01 2016 - 10:31

Fra og med bogfortegnelsens uge 201005 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2010, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser vil være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år revideret i grupperne 62-62.39, hvor en række meget sjældent brugte undergrupper er nedlagt.

I gruppe 35 er overskriften ændret til Offentlig forvaltning, og gruppe 35 dækker fremover de almene værker om offentlig forvaltning, hvorimod statslig forvaltning fremover sættes i 35.1, og lokalforvaltning fortsat i 36.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009 crp tor, 14/01 2016 - 10:33

Fra og med bogfortegnelsens uge 200905 tages der nye rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af vedhæftede dokument.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2009

En kumuleret udgave af samtlige rettelser og tilføjelser til sidste hovedudgave af Systematisk del fra 2007 vil blive publiceret som pdf-udgave i løbet af februar.

Når den kumulerede udgave foreligger, vil den kunne downloades fra Bibliografisk Nyt. Der gives besked via Bibliografisk Nyt, når den kumulerede fil er klar.

Alle rettelser og tilføjelser vil ligeledes være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år foretaget en underdeling af ledelsesgrupperne 60.1 og 60.13. Herudover er der redigeret i en del noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer publiceres sammen med den kumulerede udgave af Rettelser og tilføjelser, i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 crp tor, 14/01 2016 - 10:36
DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 er trådt i kraft med ugefortegnelsen 200805.

Rettelserne er offentliggjort i DK5web.

Download en pdf-fil med  Rettelser og tilføjelser. 2008.

Der er i år foretaget en revision af psykiatrigruppen 61.642, således at der f.eks. er oprettet en gruppe 61.645 til psykiske udviklingsforstyrrelser, som f.eks. autisme og ADHD. Sprogbrugen i grupperne er tilnærmet til ”Klassifikation af sygdomme : 10. revision”.

Samtidig er gruppe 13.7 Klinisk psykologi nedlagt, og den kliniske psykologi placeres fremover sammen med psykiatrien i 61.642 eller i undergrupperne under de enkelte psykiske sygdomme.

Endvidere er kemien blevet udskilt helt fra fysikken, således at også den almene kemi fremover sættes i 54.

Herudover er der rettelser af fejl i hovedudgaven 2007.

Rettede registerord

De nyeste ændringer i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse er medtaget som et særskilt bilag i supplementet. Endvidere er medtaget nyoprettede registerord fra 2007.

Nye registerord og rettelser vil endvidere blive medtaget i 2008-udgaven af DK5's alfabetiske og systematiske register, som forventes at udkomme ultimo april 2008.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 crp tor, 03/03 2016 - 09:42

Tillægstal for skønlitteratur

Ved underdeling af skønlitteraturen anvendes et system af tillægstal, som adskilles fra det egentlige klassemærke ved en kort streg.

Tillægstallene for skønlitteratur består af to cifre, hvoraf det første angiver publiceringssproget, og det andet dels angiver digtarten, dels markerer antologiform.

1. ciffer betyder:

0 Skrifter på originalsproget
1 Skrifter oversat til fremmedsprog
2 Skrifter oversat til dansk

2. (og 3.) ciffer betyder:

0 Digte. Antologier
1 Digte. Værker af enkelte forfattere
2 Skuespil. Antologier
3 Skuespil. Værker af enkelte forfattere
4 Romaner og noveller. Antologier
5 Romaner og noveller før 1901. Værker af enkelte forfattere
6 Romaner og noveller fra 1901. Værker af enkelte forfattere
7 Humor, tegneserier etc. Antologier
8 Humor, tegneserier etc af enkelte forfattere
9 Børne- og ungdomsbøger 90 Digte for børn. Antologier
91 Digte for børn. Enkelte forfattere
92 Børnekomedier. Antologier
93 Børnekomedier. Enkelte forfattere
94 Fortællinger for børn. Antologier
96 Fortællinger for børn. Enkelte forfattere
97 Humor, tegneserier etc. for børn. Antologier
98 Humor, tegneserier etc. for børn. Enkelte forfattere

Et par eksempler:

86-06 Romaner og noveller på dansk (som originalsprog) af enkelte forfattere fra 1901 - for voksne.

86-096 Fortællinger på dansk (som originalsprog) af enkelte forfattere - for børn.

86-09? Al skønlitteratur for børn og unge på dansk (som originalsprog).

Emneord: Nye skønlitterære genrer, september 2018

Emneord: Nye skønlitterære genrer, september 2018 hah ons, 26/09 2018 - 12:26

Følgende nye skønlitterære genrer er blevet oprettet:

 

1. Domestic noir

Note: Genre. Krimi, der foregår inden for hjemmets fire vægge og som regel har kvindelige hovedpersoner. Tager ikke udgangspunkt i kriminalhistorier med mordere, men er snarere underspillede psykologiske gysere, hvor den hjemlige sfære med ægteskabet og kernefamilielivet i centrum, er det farlige

Se også:

psykologisk thriller

 

2. Historiske romaner

Note: Genre. Roman der udspiller sig i fortiden et sted mellem fri fantasi og historiske fakta. Den gør brug af fortidens begivenheder, personer og miljøer samtidig med, at forfatteren er fri til at digte både til og fra. Fortiden skal her forstås som fra forhistorisk tid og frem til mellemkrigstiden

Brugt for:

historisk fiktion

Se også:

slægtsromaner

biografiske romaner

 

3. Dannelsesromaner

Note: Genre hvor en hovedpersons liv beskrives fra barndom og ungdom til voksen, moden person. Undervejs er hovedpersonens modning konfliktfyldt og præget af uforsonlighed, men dette overvindes til slut, hvorved et idealiseret billede af et dannet menneske fremstår. Er beslægtet med udviklingsromanen. I dannelsesromanen finder hovedpersonen sin plads i livet som et dannet, ansvarligt menneske, mens udviklingsromanen skildrer tabet af illusioner og drømme.

Se også:

udviklingsromaner

 

4. Kollektivromaner

Note: Genre som skildrer en samfundsgruppes liv og udvikling. Kollektivromanen har ikke bare én eller et par hovedpersoner. Mennesket ses som et socialt væsen. Vinklen er snarere samfundskritisk end psykologisk.

 

5. Udviklingsromaner

Note: Genre hvor et helt livsforløb skildres og hovedpersonens tankemæssige og sociale udvikling er central for historien. Ofte beskrives de ydre vilkårs indflydelse på personens opvækst og karakteregenskaber. Er beslægtet med dannelsesromanen. I dannelsesromanen finder hovedpersonen sin plads i livet som et dannet, ansvarligt menneske, mens udviklingsromanen skildrer tabet af illusioner og drømme.

Se også:

dannelsesromaner

 

Generelt for alle genrer:

Genrerne fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur på metadata.dk. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

DBC har tilføjet genrerne på en række udvalgte allerede registrerede titler.

Historiske romaner har tidligere eksisteret som genre, men udgik som genreemneord i 1991. Her har vi tilføjet genren på udvalgte titler fra 1991 og frem til i dag.

 

Kontakt:

Nina Kopp (nk@dbc.dk), Camilla Riis Petersen (crp@dbc.dk) eller Pernille Manthey Lovisendal (pml@dbc.dk)

 

 

Oprettet

Ny skønlitterær genre og omdøbt og revideret genre

Ny skønlitterær genre og omdøbt og revideret genre hah fre, 28/04 2017 - 15:03

1.  Den skønlitterære genre young adult er blevet oprettet. Genren fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

 

 • Young adult
  Note: Genre. Litteratur der omhandler overgangen fra barn til voksen og kredser om emner som identitetsdannelse, seksualitet, opdagelsesrejser i bredeste forstand og tabet af nærtstående relationer. Bruges ofte om litteratur, der primært udspiller sig i en realistisk og nutidig verden. Genren bruges ikke om al litteratur, der omhandler unges liv, men skal have et fokus på "coming of age" tematik.
  Brugt for: YA

 

 

2. Den skønlitterære genre spændende bøger er blevet omdøbt til spænding, og definitionen er blevet revideret. Den nye definition fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord. DBC retter poster med emneordet spændende bøger til ny praksis.

 

 • Spænding
  Note: Genre, hvor handlingen er i centrum, mens personbeskrivelser, motiver og miljø er af mindre betydning. Helte og skurke er klart definerede og den ene (farefulde) begivenhed afløser den anden. Genren bruges ikke sammen med "krimi", men i stedet for.
  Brugt for:
  spændende bøger
  spændingsromaner

Kontakt:
Nina Kopp (nk@dbc.dk) eller Camilla Riis Petersen (crp@dbc.dk)

 

 

Oprettet